Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024
Audio Video Show: 25–27 października 2024

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE.


Regulamin wydany jest przez firmę Adam Mokrzycki Services, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bolkowskiej 2D, 01-466 Warszawa, nr NIP : 739-221-27-68, REGON:  240858978 (zwaną dalej : „Organizatorem”), organizatora Targów pod nazwą: "Audio Video Show", które odbywają się w dniach 5-7.11.2021 roku w Warszawie w:
1) Hotel Radisson Blu Sobieski Plac Artura Zawiszy 1,
2) Hotel Golden Tulip ul. Towarowa 2,
3) PGE Narodowy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
dalej zwanych „Targami”.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Targów będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzane są Targi. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Targów obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Targów poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Targach i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane są Targi, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Targów w związku z nabyciem biletu.
 

§ 2
DEFINICJE.


Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają co następuje :
a) „Bilet” - indywidualna zgoda Organizatora na wejście Uczestnika na Targi, w formie papierowego biletu. Bilet uprawnia do otrzymania opaski identyfikacyjnej na rękę;
b) „Opaska” – opaska identyfikacyjna na rękę, której wzór ustalany jest przez Organizatora. Uczestnik ma obowiązek założyć opaskę identyfikacyjną na prawy lub lewy nadgarstek przed wejściem na teren Targów. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Targów;
c) „Uczestnik” – osoba uczestnicząca w Targach na podstawie opaski, wydanej wraz z nabyciem Biletu. 
d) „Teren Targów” – wyznaczony teren w Warszawie: Hotel Radisson Blu Sobieski Plac Artura Zawiszy 1, Hotel Golden Tulip ul. Towarowa 2, PGE Narodowy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, gdzie odbywają się ekspozycje oraz wydarzenia związane z Targami Audio Video Show.


§ 3
SPRZEDAŻ BILETÓW I WSTĘP NA TARGI.


Prawo wstępu na teren Audio Video Show ma osoba posiadająca bilet wraz z opaską identyfikacyjną na ręku.
Osoby niepełnosprawne są uprawnione do nieodpłatnego wstępu. W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo bądź niewidomej / niedowidzącej, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. W jednym dniu Targów prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Targów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport). 
Każdorazowe powtórne wejście na Teren Targów przysługuje tylko Uczestnikom z opaską umocowaną trwale na ręku.
Bilety sprzedawane są na stronie www.biletomat.pl oraz w kasach Targów. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży.
Zamianie na opaskę podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.
Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w pkt.  1 -3 powyżej, wstęp na Teren Targów nie przysługuje osobom:
a) nie posiadającym opaski,
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),
c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w par. 4 pkt. 8 niniejszego Regulaminu,
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Targów,
e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
f) posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp., z wyłączeniem Uczestników Targów wchodzących na Teren Targów z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku,
g) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,
h) nie posiadającym dokumentu tożsamości.
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
Dzieci do lat 16 mają wstęp wolny. 


§ 4
BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PORZĄDKOWE.

 

1. Uczestnicy Targów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Targów zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uczestnicy Targów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Targów zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Targach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Targów, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Uczestnicy Targów zobowiązani są posiadać na ręku ważną opaskę. Brak opaski lub posiadanie opaski zerwanej lub uszkodzonej, jak również opaski nie zapiętej na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Targów.
4. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Targów,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., o których mowa w par. 3 pkt. 4 lit. f , w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Targów, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Targów,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Targów, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Targów.
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
6. Służby porządkowe i informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Targów osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
7. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, opasek i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Targów:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,    
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) napojów alkoholowych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
9. Wejście na Teren Targów ze zwierzętami jest zakazane, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na Terenie Targów ze swoimi psami przewodnikami.
10. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Targów.
11. Organizator Targów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie, uprawnione są do legitymowania każdej osoby wchodzącej, wychodzącej i/lub przebywającej na Targów, w szczególności celem sprawdzenia okoliczności określonych w ustępach poprzedzających.
12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Targach jest zabronione, członek służb porządkowych i informacyjnych odmawia wpuszczenia na Targi osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Targów.
13. Osobom, którym odmówiono wstępu na Targi lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu Targów z przyczyn określonych w Regulaminie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
 

§ 5
POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TARGÓW.


1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołane Targi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Targów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem organizacyjnym i czasowym (w tym odwołania wybranych eventów) bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu.
3. Uczestnik Targów lub inna osoba przebywająca na Terenie Targów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Targów uczestniczą w nich na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i dzieci oraz osoby chore na epilepsję. W celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk.
4. Organizator i wystawcy utrwalają i rozpowszechniają przebieg Targów zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy Targów, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Wystawców. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Targów może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik Targów wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Targów.


 
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.Wszelkie prawa do nazwy i logo Targów są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalny przewodnik będzie dostępny w kasach Targów (do wyczerpania nakładu) lub na stronie www.audioshow.pl.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, itp.), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w kasach Targów.
5. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności